HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
C.SAVCISI
Câmi
Câmia
Topluluk; zümre Gönderen : Veysel APARI
Cânî
Cinayet işlemiş olan kimse Gönderen : Veysel APARI
Canîb-i beytülmal
Canîb-i vakıf
Canîp
Yön; taraf; cihet; yan Gönderen : Veysel APARI
Cari
Uygulanan; yürürlükte olan Gönderen : Veysel APARI
Cari Fiyat
Bir malın satışında ilan veya fiyat listesi veya etiket ile umuma arz olunan veya ticaret odalarıyla belediyeler ve borsalar gibi salahiyetli yerlerce tesbit edilen fiyat. Gönderen : Veysel APARI
Cây-i teemmül
Etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur Gönderen : Veysel APARI
Cebel
Dağ, yüksek tepe. Gönderen : Veysel APARI
Cebrî
Zorla yapılan; zor kullanarak yaptırılan; zor altında; güç kullanarak Gönderen : Veysel APARI
Cebri icra
Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları Gönderen : Veysel APARI
Cebri satım
Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım Gönderen : Veysel APARI
Celesat-ı âti
Gelecekteki celseler, oturumlar Gönderen : Veysel APARI
Celile
Celpname
Yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı Gönderen : Veysel APARI
Celse
Mahkemelerde bir muhakemenin, duruşmanın ve sair meclislerle heyetlerde müzakerelerin yapılması için, nisap dairesinde, azanın her toplantısı. Celselerin açılması ve kapanması ve inzıbatı mahkeme veya heyet reislerine aittir.(CMUK.378) Gönderen : Veysel APARI
Ceman
Toplam olarak,toplamı Gönderen : Veysel APARI
Cemetmek
Toplamak; bir araya getirmek Gönderen : Veysel APARI
Cemi ezmân
Bütün zamanlar; zamanların toplamı Gönderen : Veysel APARI
Cereme
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme; para cezası Gönderen : Veysel APARI
Cerh ü iptal
Çürütme ve yok sayma; geçersiz hale getirme Gönderen : Veysel APARI
Cevâmi'
Camiler; mescitler; toplanılan yerler Gönderen : Veysel APARI
Cevâz
Izin; müsaade; caiz olma Gönderen : Veysel APARI
Cevâz bahş
Izin veren; müsaade eden Gönderen : Veysel APARI
Cevaz-ı İstihdam Kararı
Görülen idari lüzum ve zarurete binaen azledilmek suretiyle vazifesinden uzaklaştırılan memurun yeniden memuriyete alınabilmesi için azleden dairece verilmesi icabeden karar. Gönderen : Veysel APARI
Cevher
Maya; öz; değerli taş; elmas Gönderen : Veysel APARI
Ceza
Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir,yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü müeyyidedir. Gönderen : Veysel APARI
Ceza şartı
Ceza koşulu; alacaklının zararını karşılama şartı Gönderen : Veysel APARI
Cezrî
Asıl ile ilgili; kökle ilgili; kökten; temelden Gönderen : Veysel APARI
Cibâyet
Alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili Gönderen : Veysel APARI
Cihet
Yön; taraf; amaç Gönderen : Veysel APARI
Cins tashihi
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe, başka bir nitelikte tescil edilmesi. Gönderen : Veysel APARI
Ciro
Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri. Gönderen : Veysel APARI
Cismanî
Cisimle, bedenle ilgili; bedensel Gönderen : Veysel APARI
cismanî zarar
Kişinin vücut bütünlüğüne verilen zarar. Gönderen : Veysel APARI
Cism-i câmid
Cürmiyet
Suç hali; suçluluk Gönderen : Veysel APARI
53 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629475

Terim Arama