HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Faal Nedâmet
Suç işleyen bir kimsenin suçundan sonra pişmanlık duyarak işlediği fiilin sonucunu önlemeye çalışması, suç işlediği sırada pişmanlık duyması. Aktif nedâmet.Aktif pişmanlık. Gönderen : Veysel APARI
Fâhiş
Aşırı; ağır; çok fazla Gönderen : Veysel APARI
Faraziye
Hukuk meselelerini, muayyen bir sistemin esaslarına muvakıf ve tenakuzlara mahal vermeyecek tarzda, halledebilmek için bu sistemin hükümleri ve hususiyetleri üzerine yapılan müşahede, mülahaza, kıyas, istikra ve hadiselerin verdiği mümkün mertebe toplu ne Gönderen : Veysel APARI
Fariğ
Bir şeyi veya hakkı başkasına devreden; ferağda bulunan; feragat eden; taşınmaz maldaki tasarruf hakkını başkasına bırakan kişi Gönderen : Veysel APARI
Farz
Zorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma Gönderen : Veysel APARI
Fâsıl
Ayıran; bölen Gönderen : Veysel APARI
Fâsıla
Fasl etme
Halletme; neticelendirme Gönderen : Veysel APARI
Fehime
Fek
Kaldırma; bir hukuki sınırlamanın kaldırılması; sona erdirme; bitirme Gönderen : Veysel APARI
Fer' î
Bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan Gönderen : Veysel APARI
Ferâgat
Vazgeçme; el çekme; dinlenme Gönderen : Veysel APARI
Ferağ
Devir; devretme; bir hakkı birine geçirme; mirî veya vakıf arazinin yararlanma hakkının satışı Gönderen : Veysel APARI
Ferd
Tek; yalnız olan şey; eşi olmayan; tek olan sayı Gönderen : Veysel APARI
Fesâd
Karıştırıcı; arabozucu; karışıklık; bozukluk; dolan Gönderen : Veysel APARI
Fesh
Bozma; bozulma; dağılma; dağıtma; kapatma; kaldırma Gönderen : Veysel APARI
Fesih
Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanı. Gönderen : Veysel APARI
Fetret
Zayıflık,uyuşukluk. Gönderen : Veysel APARI
fevk
Üst,üst dereceli, astın üstünde yer alan Gönderen : Veysel APARI
Fevkinde
Üstünde; aşan Gönderen : Veysel APARI
Fezleke
Bir tahkikat veya muhakeme zabtının hülasası demektir.Bunda tafsilata girişilmeden işin ana hatları gösterilir. Bir teftiş raporunun kısaltılması halinde iktisab ettiği şekle de denir. Gönderen : Veysel APARI
Fıkra
Kanunların, nizamnamelerin ve talimatnamelerin sıralanan ayrı ayrı hükümlerini göstermek için kullanılan bir bölüm işaretidir. Gönderen : Veysel APARI
Fıktan
Fırka
Insan kalabalığı grubu; parti Gönderen : Veysel APARI
Fıtrî
Tabii; yaradılışındaki; doğasındaki Gönderen : Veysel APARI
Fi-i cârî
Fiil ehliyet
Bir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneği. Gönderen : Veysel APARI
Filhakika
Hakikatte; gerçekte; doğrusu Gönderen : Veysel APARI
Fuhûş
Haddini aşma; kötülük; namusa aykırı hareket Gönderen : Veysel APARI
Fuzûlî
Boşuna; yersiz; lüzumsuz; haksız; boşboğaz; erkek adı Gönderen : Veysel APARI
Fuzûlî işgal
Bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek Gönderen : Veysel APARI
Fuzuli şâgil
Hukuken geçerli bir hakkı olmadan bir yeri işgal eden Gönderen : Veysel APARI
Fürûht
Satma; satım; satış Gönderen : Veysel APARI
Feteva
Hukuki Sorular ve Cevapları Gönderen : Veysel APARI
Fakr-u zaruret
Fakirlik ve çaresizlik Gönderen : Fatma ÇAKIR
Fahh
Ağ, kapan, tuzak Gönderen : Halit TEK
Feragat
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme. el çekmek Gönderen : Muhammed FİDAN
Fevt
Elden çıkarma, yitirme, yitme Gönderen : Halit TEK
Fail
bir eylemi gerceklestiren kisi Gönderen : Cem DOĞAN
Faş etmek
İfşa etmek; açıklamak; sırları açıklamak, gizli olanı açığa vurmak, Gönderen : İSMAİL ERGÜNEŞ
43 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629457

Terim Arama