HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Gabin
1) bir sözleşmede tarafların karşılıklı edimleri arasında açık bir orantısızlık bulunmasıdır. karşı tarafın özel durumundan aşırı faydalanma olarak da nitelenebilir*. gabin durumunda zarar gören taraf bir yıl içinde sözleşmeyi bozduğunu bildirerek verdiği Gönderen : Veysel APARI
Gaî (gaiye)
Gaye, maksat ve netice ile ilgili; amaca ilişkin Gönderen : Veysel APARI
Gaip
Görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi Gönderen : Veysel APARI
Galle
Gelir; hasılat; yarar Gönderen : Veysel APARI
Garamat
Tazminat, diyat gibi edası lazımgelen şeylerdir. Gönderen : Veysel APARI
Garaz
(garez)gizli düşmanlık; asıl maksat; erek; amaç; hınç Gönderen : Veysel APARI
Gars
Gasıb
Başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla haksız yere alan kimse Gönderen : Veysel APARI
Gasp
Başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla ve haksız alınması Gönderen : Veysel APARI
Gaybubet
Kaybolma; yokluk; göz önünde olmayış; yitiklik Gönderen : Veysel APARI
Gayr (gayir)
Ayrı; başka; özge; artık; diğer; yabancı Gönderen : Veysel APARI
Gayrı vazıh
Gayr-i melhûz
Beklenmedik; imkansız; olanaksız Gönderen : Veysel APARI
Gayr-i mümkün
Olanaksız; imkansız Gönderen : Veysel APARI
Gayrimenkul
Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal. Gönderen : Veysel APARI
Gayrimenkul mükellefiyet
Bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu mülkü nedeniyle ve özellikle o taşınmaz (gayrimenkul) teminat olmak üzere, diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye zorunlu tutulması. Gönderen : Veysel APARI
Gayrimenkul tellallığı
Taraflar arasında (hiçbirine sürekli olarak bağlı olmaksızın), taşınmaza ilişkin sözleşmelerin (kira, satım vb.) yapılması hususunda ücret karşılığında aracılık etme mesleği; emlakçılık. Gönderen : Veysel APARI
Geçici tescil
Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla tapu kütüğüne yapılan tescil. Gönderen : Veysel APARI
Geçit hakkı
Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak. Gönderen : Veysel APARI
Genel idare
Bütün ülkeyi kapsayan idare olup merkez teşkilatı"" ve ""taşra teşkilatı""ndan oluşur." Gönderen : Veysel APARI
Genel vekaletname
Bir kimsenin, kendi adına her türlü işi yapması için başka bir kişiye vermiş olduğu vekillik belgesi. Gönderen : Veysel APARI
Gerçek kişi
Gerçi
Gerçekten; vakıa Gönderen : Veysel APARI
Gıyâb
Hazır ve mevcut olmama; göz önünde bulunmama; uzaklaşma; kaybolma; arka Gönderen : Veysel APARI
Girift
Dolaşık; karışık; bir birinin içine girgin; tutma; yakalama Gönderen : Veysel APARI
Grev
Işçilerin aralarında anlaşarak veya bir kurululun kararına uyarak topluca iş bırakmalarıdır. Gönderen : Veysel APARI
Gûna (gûne)
Türlü; gidiş; tarz; yol; sıfat Gönderen : Veysel APARI
Güzeran
Geçici; geçen Gönderen : Veysel APARI
Garra
Parlak, beyaz, güzel, Şa'şaalı. Gönderen : Halit TEK
Gayr-i müsavat
gayri kabili rücu
Geri dönülemez Gönderen : Selin YILMAZ
Gaiplik
Ölüm tehlikesi içinde kayıp olmak ya da uzun süre haber alınamaması durumudur. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Gaiplik Karinesi
Bir kimsenin, ölüm tehlikesi içerisinde kaybolması ve uzun süre haber alınamaması sonucunda, yargıç kararıyla hukuki kişiliğine son verilmesidir. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Garameten
Herkese eşit olarak Gönderen : Nadir YILDIRIM
galiz
Kaba ve çirkin, iğrenç. Gönderen : Mehmet Cihan KIZILTUĞ
Garantör
Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen kimse, kuruluş veya devlet. Gönderen : Burak Apari
Garantörlük
Garantör olma durumu. Gönderen : Burak Apari
GARDİYAN
Cezaevlerinde düzeni, tutukluların kurallara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
gayr-i resmî
Devletin yürürlükte bulunan kanunları dışında kalan, kanun dışı, yasa dışı olan uygulamalar Gönderen : Abdurrahim ERDOĞDU
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629460

Terim Arama