HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Intikal
Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının, kanun ile belli kimselere geçmesi Gönderen : Veysel APARI
Intizâm
Düzgünlük; çeki düzen; düzenlilik Gönderen : Veysel APARI
Intizâr
Bekleme; beklenilme; gözleme; gözlenilme Gönderen : Veysel APARI
Inzibât
Yolunda olma; genel emniyetin yolunda olması; sıkı düzen Gönderen : Veysel APARI
Inzimâm
Eklenme; katılma; ilave Gönderen : Veysel APARI
Ipham
Ipka
Kalma; yerinde bırakma; görevinde bırakma; yenileme Gönderen : Veysel APARI
Ipotek
Hak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni hak. Gönderen : Veysel APARI
Ipotek akit tablosu
İpoteğin kurulması sırasında tapu memuru tarafından düzenlenen ve ipoteğin durumunu gösteren resmi senet. Gönderen : Veysel APARI
Ipotek belgesi
Tapu sicil müdürlüğü tarafından verilen ve ipotek akit tablosunun özetini içeren belge. Gönderen : Veysel APARI
Ipotekli borç Senedi
Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı (sürümünün kolaylaştırıldığı) kıymetli evrak. Gönderen : Veysel APARI
Iptal
Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmışbir idari işlemin yargı organının kararıyla ortadan kaldırılmasıdır Gönderen : Veysel APARI
Irae
Tayin etme; gösterme Gönderen : Veysel APARI
Irae edilmek
Iras
Yapma; etme; birine (zarar) verme, sebep olma Gönderen : Veysel APARI
Irat Senedi
Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırılarak, sürümünü artırmak için bağlandığı kıymetli evrak. Gönderen : Veysel APARI
Irca
Eski duruma çevirme; geri döndürme; indirgeme Gönderen : Veysel APARI
Irca olunma
Eski duruma getirme; çevirme; döndürme Gönderen : Veysel APARI
Irsen
Irs yoluyla; miras yoluyla (geçerek) Gönderen : Veysel APARI
Irtibat
Bağlantı; ilişki; ilgili olma Gönderen : Veysel APARI
Irtifak
Hacet talep etme; ihtiyaç duyma; yükümlenim Gönderen : Veysel APARI
Irtifak hakları
Bir taşınmaz üzerinde, bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi veya mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına ayni hak olarak tesis edilen hukuki işlem. Gönderen : Veysel APARI
Is'af
Isâl
Vardırma; vardırılma; ulaştırma; ulaştırılma Gönderen : Veysel APARI
Isbât
Şahit ve delil göstererek doğrusunu ortaya çıkarma Gönderen : Veysel APARI
Iskan ruhsatı
Bir binada oturulabilmesi için, yapının tamamlanmasından sonra ve İmar Kanunu'na göre, o yapının kullanılabileceğine ilişkin olarak verilen belge. Gönderen : Veysel APARI
Iskat
Düşürme; hükümden düşürme; yok etme; iptal Gönderen : Veysel APARI
Islah
Düzeltme; davada tarafça düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale getirme Gönderen : Veysel APARI
Islahât
Düzeltme veya iyileştirme işleri Gönderen : Veysel APARI
Isnad
Bir şeyi veya bir işi, birisi için yaptı diyebilme; bir şeye dayandırma; yükleme Gönderen : Veysel APARI
Istılâh
Istiane
Isticar
Kira ile tutma; kiralama Gönderen : Veysel APARI
Isticvap
Sorguya çekme; sorguya çekilme Gönderen : Veysel APARI
Istida
Dilekçe; arzuhal; emanet bırakma; himaye (korunma) talep etme Gönderen : Veysel APARI
Isti'dâd
Kabiliyet; akıllılık; anlayış; yetenek Gönderen : Veysel APARI
Istidlâl
Bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama Gönderen : Veysel APARI
Istifa
İsteğe bağlı olarak bir görevden ayrılma. Gönderen : Veysel APARI
Istifade
Yararlanma; faydalanma Gönderen : Veysel APARI
Istiglâl
Ipotek; ev, dükkân, tarla ve bunlara benzer taşınmazların geliri, karşılık gösterilerek rehine koyma Gönderen : Veysel APARI
259 tane sorudan 121 - 160 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632525

Terim Arama