HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Kaanî
Kanaat eden; yeter bulup fazlasını istemeyen; inanmış; kanmış Gönderen : Veysel APARI
Kaasır
Zorla işleten; kısa Gönderen : Veysel APARI
Kabil
Kabul eden; kabul edici; olan; olabilir Gönderen : Veysel APARI
Kabl-el-işgal
Işgalden önce Gönderen : Veysel APARI
Kabul
İcabın karşı tarafça olumlu biçimde cevaplandırılması. Gönderen : Veysel APARI
Kabz
Alma; elde tutma; edinme Gönderen : Veysel APARI
Kabzeylemek
Almak; elde tutmak; edinmek Gönderen : Veysel APARI
Kadastro
Arazilerin,arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi; Gönderen : Veysel APARI
Kadîm
Çok eski zaman; eski Gönderen : Veysel APARI
Kadri maruf
Takdir edilen miktar. Gönderen : Veysel APARI
Kadük olma
Kâffe
Hep; bütün; cümle Gönderen : Veysel APARI
Kâfi
Kagir
Taş veya tuğladan imal edilmiş yapı; kargir. Gönderen : Veysel APARI
Kaide
Kural; usul; ilke; prensip; esas; temel;yol; taban; ayaklık Gönderen : Veysel APARI
Kaim
Başka bir şeyin ya da kişinin yerine geçen Gönderen : Veysel APARI
Kâim
Başka bir şeyin ya da kişinin yerine geçen. Gönderen : Veysel APARI
Kaime
Kal'
Koparma; sökme; çıkarma; çıkarılma; temelinden çekip alma Gönderen : Veysel APARI
Kalbetme
Değiştirme; çevirme Gönderen : Veysel APARI
Kambiyo senetleri
Poliçe, çek ve bonodan ibarettir. Gönderen : Veysel APARI
Kambiyo taahhüdü
Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç. Gönderen : Veysel APARI
Kamu düzeni
Bir ülkedeki kurum ve kuralların, devletin güvenliğini, kamu hizmetlerinin iyi işlemesini ve bireyler arasındaki ilişkilerde huzuru, hukuk ve ahlak kurallarına uygunluğu sağlamasıyla oluşan düzen. Gönderen : Veysel APARI
Kamu haczi
Devletin, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve bunlara bağlı ceza, faiz ve zamlar ile kamu hizmetleri uygulamasından doğan ve ödenmeyen alacakları nedeniyle, borçlu durumundaki kişilerin mal ve haklarına el koyması. Gönderen : Veysel APARI
Kamu hakları
Şahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarından, yani kamu hukukundan doğan haklardır. Gönderen : Veysel APARI
Kamu hizmeti
Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetimi ve denetimi altındaki diğer kişilerce, kamunun genel ve ortak gereksinimlerini sağlamaya yönelik olarak sürdürülen faaliyetler. Gönderen : Veysel APARI
Kamu hukuku
Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı. Gönderen : Veysel APARI
Kamu malları
Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar. Gönderen : Veysel APARI
Kamu tüzel kişileri
Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiyle kurulan kamu idare ve kurumları. Gönderen : Veysel APARI
Kamu Yararı
Kamunun, ulusal birliğin ve devletin gereksinimleriyle ilgili ve bunlara uygun olan durum. Gönderen : Veysel APARI
Kamulaştırma
Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunda gösterilen usullere göre mülk edinmesi. Gönderen : Veysel APARI
Kanaatbahş
Kanun
Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunangenel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır. Gönderen : Veysel APARI
Kanun hükmünde kararnameler
TBMM' nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır. Gönderen : Veysel APARI
kanun sözcüsü
Kanun tasarısı
Nakanlar kurulunun hazırlayarak TBMM ' ne sunduğu kanun projeleridir. Gönderen : Veysel APARI
Kanuni intifa hakkı
Kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine, başkasına ait bir mal (hak) üzerinde kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkisi veren bir irtifak hakkı. Gönderen : Veysel APARI
Kanuni ipotek hakkı
Kanunun öngördüğü bazı durumlarda, bazı kişilerin (kanun gereği) sahip olduğu ipotek kurma hakkı. Gönderen : Veysel APARI
Kanuni müşavir
Vesayet altına alınmasına gerek olmayan ancak fiil ehliyetinden kısmen mahrum edilmesi kendi yararına olan reşit kimseye, bazı işler için görüşü alınmak üzere mahkemece atanan danışman. Gönderen : Veysel APARI
Kanuni şuf'a hakkı
Kanundan (müşterek mülkiyet hakkından) doğan ve hissedarlık (paydaşlık) devam ettiği müddetçe varlığını koruyan, hak konusu şeyin bir üçüncü kişiye satılması halinde hak sahibine o şeyi öncelikle satın alma yetkisi veren hak. Gönderen : Veysel APARI
129 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629475

Terim Arama