HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Kıstâs
Ölçü; ölçüt Gönderen : Veysel APARI
Kıstelyevm
Göreve gelinmediği veya geç gelindiği için maaş veya gündelikten kesinti yapılması. Gönderen : Veysel APARI
Kışlak
Kışın hayvanların yayılıp otlamasına uygun yer. Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, kış mevsiminde hayvanlarını barındırmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanıla gelen arazi. Gönderen : Veysel APARI
Kıyâs
Karşılaştırma; oranlama; örnekseme Gönderen : Veysel APARI
Kifâyet
Kâfi olma; yetme; yetişme; yeterli olma; yeterlilik Gönderen : Veysel APARI
Kişi
Hak sahibi varlık Gönderen : Veysel APARI
Kişisel haklar
Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan hak ve hürriyetlerdir Gönderen : Veysel APARI
Kitab'ül-icare
Icar kitabı; Mecelle'de kira bölümü (faslı) Gönderen : Veysel APARI
Kollektif şirket
Ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sınırlanmamış olan ticari şirkettir. Gönderen : Veysel APARI
Komşu
İsim; konutları yakın olan kimselerin birbirlerine göre aldıkları ad sıfat; sınır ortaklığı bulunan, mücavir. Gönderen : Veysel APARI
Konişmento
Konşimento, ya da taşıma senedi (bill of lading) üzerinde yükleyici, alıcı,ihbar mercii den başlıyarak her türlü bilginin yeraldığı kıymetli evraktır. Gönderen : Veysel APARI
Konkordato
Dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre kabul edilen borcun belli yüzdesini, tamamı Gönderen : Veysel APARI
Konsinyasyon
mal satışları bazı hallerde doğrudan doğruya yapılmaz. Bir kişi aracılığıyla olur. Mal aracının deposuna, bir banka deposuna, umumi mağazalara veya gümrük antrepolarına gönderilir. Emanet suretiyle yapılan bu şekildeki satışlara, konsinyasyon suretiyle sa Gönderen : Veysel APARI
Kontrat
Mukavele; sözleşme Gönderen : Veysel APARI
Kovuşturma
İddianamenin savcılık aşamasından sonra mahkemenin kabul etmesiyle savcılıktan sonra karar verilmesine kadarki süreç. Gönderen : Veysel APARI
Kuru mülkiyet
Bir mal üzerinde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kullanma hakkının varlığı durumunda malikin sahip olduğu mülkiyet hakkı. Gönderen : Veysel APARI
Kuvvei müsellaha
Güvenlik kuvvetleri Gönderen : Veysel APARI
Kuyûd
Kayıtlar; bağlar; deftere geçirmeler Gönderen : Veysel APARI
Külfet
Sıkıntı; zorluk; yük; zahmet; eziyet Gönderen : Veysel APARI
Küsur
Küşad
Açma; işletmeye açmak Gönderen : Veysel APARI
Kütüb
Kamus
Kaza-i taksim
Ortakların kendi aralarında anlaşarak ortak mallarını paylaşamama durumunda ortaklığın giderilmesi talebiyle mahkemeye başvurmaları ile açılan dava süreci sonunda yargı yoluyla ortak mallarının paylaştırılması Gönderen : Fatma ÇAKIR
Keşide
Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi Gönderen : Seyit TEKİN
Kodifikasyon
Kodifikasyon, yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi faaliyetidir. Gönderen : Özgül TEPECİK
Külliyat
Hakkında yazılan tüm eserleri barındıran dizi Gönderen : Veysel APARI
Kolluk
Soruşturma işlemlerini yapan ve kanunlarda belirtilen güvenlik görevlileri Gönderen : Ozan ÇETİN
Kabili rücu
Kani
Kolektif
Birçok kimseyi ya da nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan. Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
Karine
ipucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması; aksi ispatlanana kadar kabul edilen. Gönderen : Musa Kıvanç PAPUR
Kayın Hısımlığı
Evlenmeyle oluşan hısımlıktır. Eşin annesi, babası, kardeşi kayın hısmı sayılır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Kan Hısımlığı
Ortak soydan gelen kişiler arasındaki bağdır. Anne, baba, çocuklar 1. dereceden; kardeşler 2 dereceden; amca, dayı, hala 3. dereceden kan hısmı sayılır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Kahir Ekseriyet
Ezici Çoğunluk Gönderen : Zafer YAVUZ
Kriter
Kıstas; ölçüt; ölçü Gönderen : İSMAİL ERGÜNEŞ
Kubbealtı
Topkapı Sarayında vezirlerin devlet işlerini görmek üzere toplandıkları yer. Gönderen : İSMAİL ERGÜNEŞ
Kulis
Bir işin bilinmeyen yönleri; meclis koridoru; Tiyatro sahne arkası Gönderen : İSMAİL ERGÜNEŞ
Kronoloji
Olayların zaman sırasına göre dizilişi, Tarihî olayların zaman sırasına göre oluşumunu inceleyen ilim Gönderen : İSMAİL ERGÜNEŞ
Kazara
İstenmeden ;kaza sonucu; kazaen Gönderen : İSMAİL ERGÜNEŞ
129 tane sorudan 81 - 120 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4İleri
2789

Hukuki Terim

390

Kullanıcı

605306

Terim Arama