HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Râbıta
Bağlantı; bağ; düzen; tertip Gönderen : Veysel APARI
Râci
Rücu eden; geri dönen; ilgisi olan Gönderen : Veysel APARI
Rahin
Rehin veren; rehneden Gönderen : Veysel APARI
Rakabe
Devri ve devir alınması olanaklı bulunan şeyin kendisi; örneğin tarla,köle gibi; mala(şeye) hakim olabilme kudreti; çıplak mülkiyet Gönderen : Veysel APARI
Rapt
Bağlama; bağlanma; iliştirme; bağlaç Gönderen : Veysel APARI
Rayiç
Sürüm değeri; geçerli olan Gönderen : Veysel APARI
Rayiç Değer
Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri; piyasa değeri. Gönderen : Veysel APARI
Ref etmek
Kaldırmak; örneğin itirazın ref'i (kaldırılması) Gönderen : Veysel APARI
Refik
Rehin
Bir borcun yerine getirilmemesi halinde, alacaklarının teminatı olmak üzere ve paraya çevirtme hakkıyla birlikte alacaklı lehine verilen taşınır veya taşınmaz mal güvencesi. Gönderen : Veysel APARI
Reisievvel
Replik
Davacının, davalının cevap layihasına (yazısına) karşı verdiği cevap. Gönderen : Veysel APARI
Resen
Kendiliğinden; herhangi bir isteğe gerek olmadan; otomatikman Gönderen : Veysel APARI
Re'sen
1. Kendi başına, kendiliğinden. " Gönderen : Veysel APARI
Resim
Devlet daire ve kurumlarında görülen hizmet ve yapılan giderlerin karşılığı olarak, sadece o işle ilgisi bulunan kişilerden alınan bir gelir. Gönderen : Veysel APARI
Resmi gazete
Başbakanlık tarafından çıkarılan ve kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, tüzüklerin ve bazı yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi için yayımladığı gazetedir. Gönderen : Veysel APARI
Resmi Senet
Resmi bir makam ve görevlinin, usulüne göre düzenlediği veya onayladığı belge. Gönderen : Veysel APARI
Resülmâl
Anamal; sermaye Gönderen : Veysel APARI
Reşit
Ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına rağmen evlenen veya yasal olarak erginliğine mahkemece karar verilen kişi Gönderen : Veysel APARI
Rûz-nâme
Gündem; yevmiye defteri; takvim Gönderen : Veysel APARI
Rücu
Dönme; geri dönme; cayma; sözünden dönme; sözünü geri alma; bir ödemede bulunan kimsenin, bu bedeli, asıl ödeme yapması gereken kişiden istemesi; Gönderen : Veysel APARI
Rüçhan
Öncelik; üstünlük; imtiyaz Gönderen : Veysel APARI
Rüsum
Resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve harcamaların karşılığı olarak alınan vergiler Gönderen : Veysel APARI
Rü'yet
Davanın bakılmakta olması. Gönderen : Veysel APARI
Rad
Redden, Geri çeviren, Gönderen : Veysel APARI
Rehnüma
Rehber, kılavuz Gönderen : Fatma ÇAKIR
Rıza-i taksim
Ortakların kendi aralarında anlaşmak suretiyle ortak mallarını paylaşmaları durumu Gönderen : Fatma ÇAKIR
Reddiyat
Davadaki masrafları karşılamak için tarafların önceden yatırdığı gider avasından para çekme işlemi Gönderen : İlhan YÖNDEMİR
Râhin
riziko
zarara uğrama tehlikesi, tehlike, zarar ve ziya Gönderen : Hayri Can KAÇAR
Rehnedilen
İpotekli, İpotekli mal. Gönderen : Damla KOÇAŞ
Ruzname
Rantabilite
Sermayenin parasal verimliliğini ifade eder. Gönderen : Mesut KURTCUOĞLU
Referandum
Halk oylaması. Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama. Gönderen : Özgül TEPECİK
Rachat
İdârenin imtiyaz sahibinin hiçbir kusuru olmasa dahi, hizmet ve kamu yararının gerektirmesi nedeniyle, sözleşmeyi tek yanlı feshettiğinde, imtiyaz sahibinin zararını tamamen gidermek zorunda olmasıdır. 2 Devletin durumunun iyi oldugu zamanlarda sermaye piyasasından kendi tahvillerini alması işlemidir. Yani devlet, durumu iyiyse ve bütçe fazlası varsa piyasadan kendi tahvillerini geri satın alır. Gönderen : Özgül TEPECİK
RÖDÖVANS
Gelir, irat. Maden İşletme Kirası Gönderen : Esra ŞEREN DEMİREL
REZONANS
Bir sistemin (genellikle doğrusal bir sistemin) bazı frekanslarda diğerlerine nazaran daha büyük genliklerde salınması eğilimidir Gönderen : MURAT ÇETİN ANTEP
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

629463

Terim Arama