HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Takrîr
Önerge; anlatma; anlatış; tapuda malını sattığını veya ipotek ettiğini söyleme Gönderen : Veysel APARI
Takrir etmek
Sağlamlaştırmak Gönderen : Veysel APARI
Taksim
Ortak mülkiyette bulunan bir malın, ortaklar arasında yapılan bir sözleşmeyle veya dava açmak suretiyle bölüştürülmesi. Gönderen : Veysel APARI
Taksir
Iradi olarak işlenen bir icra ya da ihmal eyleminden, fail tarafından istenmemiş olmalarına rağmen, kanunun cezalandırdığı sonuçların meydana gelmesi hali Gönderen : Veysel APARI
Takyidat
Sınırlama, kısıtlama. Gönderen : Veysel APARI
Takyit
Talâk
Islâm hukukunda boşanma Gönderen : Veysel APARI
Ta'lık
Geciktirme; askıda bırakılma Gönderen : Veysel APARI
Talik
1.Belli bir zamana bırakma, erteleme." Gönderen : Veysel APARI
Talil
Sebep gösterme; illetlendirme, bir şeyi bir illete bağlama. Gönderen : Veysel APARI
Talîmâtnâme
Tanık
Duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit." Gönderen : Veysel APARI
Tapuyu misil
Tarafsız bilirkişinin belirteceği tapu; bedel; değer baha Gönderen : Veysel APARI
taraf ehliyeti
Hukuk davalarında davacı veya davalı olarak yer alabilme ehliyeti. Medeni haklardan yararlanan herkes kural olarak taraf ehliyetine de sahiptir. Ancak bunu ya bizzat kullanır ya da kanunî mümessili onun adına bu ehliyeti kullanılır. Gönderen : Veysel APARI
Taraf teşkili
Taraf oluşturma. Davanın taraflarından biri olabilme yeteneği. Uluslararası ihtilaflarda müzakerenin taraflarından birisi olma durumu. Gönderen : Veysel APARI
Tarafeyn
Tarh
Çıkarma, ıtrah etme, bir sayıdan diğerini çıkarma, vergi koyma, kişinin kazancından vergi payı çıkarma, belirleme. Çoğulu tarhiyyâtdır; vergi koyma işlemleri. Gönderen : Veysel APARI
Tarik
Târik
Terkeden; bırakan Gönderen : Veysel APARI
Tariki âmm
Herkesin geçebilmesi için bırakılan yol; kamunun yararlandığı yol; Gönderen : Veysel APARI
Tasarruf
Bir şeyden yararlanabilme ve o şey üzerinde fiili veya hukuki işlem yapabilme gücü. Gönderen : Veysel APARI
tasarruf etme
Kullanma ve yapma harcama, yönetme, bir şeyi sevk ve idare gücü. Harcamadan bekletme, biriktirme, tutumlu olma. Çoğulu tasarrufâtdır; işlemler, muâmeleler, harcamalar. Gönderen : Veysel APARI
Tashih
Düzeltme; resmi bir kütüğün, bir hukuki işlemin düzeltilmesi Gönderen : Veysel APARI
Tasnif
Tasrih etmek
Açıklamak; belirtmek Gönderen : Veysel APARI
Tasvib
Doğru bulma; uygun görme; onaylama Gönderen : Veysel APARI
Tatbika medar imza
Uygulamaya elverişli imza Gönderen : Veysel APARI
Tathir
Tavassut
Aracılık; ara bulma; aracı olma Gönderen : Veysel APARI
Tavazzuh
Tavzif
tavzih
Vâzıh hale getirme, açıklama, bir konuyu anlaşılır hale getirme, çoğulu tavzihâtdır; açıklamalar. Hmk md. 455 vd. Gönderen : Veysel APARI
Tavzîh
Tazammun etmek
Öngörmek; sonucu doğurmak; içine almak; kapsamak Gönderen : Veysel APARI
Tazminat
Maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedel; zarar ödencesi;hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zararların ödetilmesi biçiminde müeyyidedir. Gönderen : Veysel APARI
TAZYİK
Baskı, sıkıştırma, zorlama, baskı tatbik etme, darlaştırma. Tbmm:, türkiye büyük millet meclisi. 23 nisan 1920'de kurulmuş ve toplanmıştır. Türk temsili demokrasisinin yasama organıdır. 1982 anayasasına göre her 5 yılda bir yapılan genel seçimle seçilen 5 Gönderen : Veysel APARI
tazyik hapsi
Yapılması gereken bir edim yapılmadığında borçlu kişinin onu yapması veya edimi ifası için hapsen tazyikte bulunulurdu. Hapse konulma hali ve böylece borcun ödenilmesini sağlama durumu. Şimdi bu tür bir yaptırım yoktur. Şahitlik veya bilirkişilikten, yemi Gönderen : Veysel APARI
Teadül
Beraberlik; denklik; birbirine denk gelme Gönderen : Veysel APARI
Teahhur(teehhür)
Gecikme; temerrüt Gönderen : Veysel APARI
Teâmül
Örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış. Gönderen : Veysel APARI
301 tane sorudan 41 - 80 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632578

Terim Arama