HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Tehir erteleme
tehlikeli hükümlü
işlediği suçun nitelik ve icra şekli göz önüne alındığında toplum için ciddi bir tehlike oluşturan ve cezaevi güvenlik ve nizamını ihlal edebileceği yönünde kuvvetli delil bulunan hükümlüdür. Gönderen : Veysel APARI
Tek taraflı irade beyanı
Hukuki bir ilişkide taraflardan birinin, o ilişki bakımından hüküm ve sonuç doğurmaya yetecek şekilde iradesini açıklaması. Gönderen : Veysel APARI
tekabül
Karşılamak,karşılıklı kabulleniş, takasta bulunma. Gönderen : Veysel APARI
Tekabül etmek
Karşılamak; karşılık olmak Gönderen : Veysel APARI
Tekaüd
Tekâyüd
Birbirine hile yapma Gönderen : Veysel APARI
Tekeffül
Birine kefil olma; kefalet verme; garanti etme Gönderen : Veysel APARI
tekellüf
Külfetli iş yapma, birisine yük yükleme, sıkıntı verme. Yapmacıktan iş yapma. Gönderen : Veysel APARI
Tekemmül
Tamamlanma; olgunlaşma Gönderen : Veysel APARI
TEKERRÜR
Tekrarlama, tekrar etme. Bir kimsenin bir suçu işleyip hakkında hüküm verildikten sonra yeni bir suç işlemesi durumu. Mükerrirlik hali. Tck md: 29. Gönderen : Veysel APARI
Tekevvün etme
Yaratılma; meydana gelme Gönderen : Veysel APARI
Tekid
Pekiştirme, üsteleme. Önceden yazılan bir yazının peşine ikinci defa bir yazı daha gönderme. Güçlendirme. Gönderen : Veysel APARI
teksif
Kesâfet arz etme, yoğunlaştırma, bir noktada dikkat toplama, sıkıştırma. Gönderen : Veysel APARI
tekzib
Yalanlama, kizbetme, asılsız bir haber üzerine bunu düzeltmek için basın kanununa göre ilgili kişinin mahkeme kararıl ile basın aracına gönderdiği düzeltme yazısı, yalanlama yazısı. İlgili kişinin bu hakkı kullanmasına tekzib hakkı denir ki, asılsız haber Gönderen : Veysel APARI
Telâfi
Zararı karşılama; giderme; eksikliği giderme Gönderen : Veysel APARI
telahuk
Lühûk etme, bitişme, peşinden bir şeye yetişip ona katılma, eklenme. Birbirine katılma. Sonraki bütçenin öncekine katılması veya genel bütçeye yan bazı bütçelerin katılmasına da mülhak bütçe denilmektedir. Gönderen : Veysel APARI
Telâhuk
Birbirine katılma; yarışma; hakların yarışması Gönderen : Veysel APARI
telhis
Hülâsa etme, kısaltma, özetleme. Gönderen : Veysel APARI
Telhîs
Hülasa etme; özetleme; özet Gönderen : Veysel APARI
Telif
Yazma; uzlaştırma Gönderen : Veysel APARI
Telif hakları
Fikir ürünü eserler üzerinde yaratıcısının sahip bulunduğu haktır. Gönderen : Veysel APARI
Telvis etmek
Temadi
Sürüp gitme; süregelme; devamedegelme; sürme; uzama Gönderen : Veysel APARI
temayül
TANINMA, MEZİYETLERİYLE TANINIR OLMA, ÜSTÜN GELME, ŞÖHRETE ERME. Gönderen : Veysel APARI
temdid
Uzatma, medîd hale getirme. Kanunlarda tanınan sürenin bir kısım makamlarca, hâkimce vb. Lerince bir daha uzatılması durumu. Pas. K md. 13. Gönderen : Veysel APARI
Temellük
Mülk edinme; kendine mal etme; sahip olma; sahiplenme; devralma Gönderen : Veysel APARI
Temerrüd
Direnme; borcun ifasında gecikme, bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde oluşan gecikme; direnme Gönderen : Veysel APARI
temerrüt
Direnme, inad etme, meredleşme, meredlik gösterme. Alacaklının alacağını teslimde ve borçlunun da borcunu ifada inadına direnmesi, geciktirmeye sebebiyet vermesi. Bk md. 90, 95. Borsa'da yapılan işlemler sonucunda, taahhütlerin gerektirdiği ödeme veya men Gönderen : Veysel APARI
Temettü
Kâr; kazanç payı; yarar Gönderen : Veysel APARI
temhir
Teminat
Belli bir hukuksal durumu (genellikle borcun ödenmesini) sağlamak için verilen garanti. Gönderen : Veysel APARI
Teminat akçesi
Bir sözleşmenin kurulması için taraflardan birinin diğerine vermek yükümlülüğünde bulunduğu para Gönderen : Veysel APARI
Temlik
Devir, alacağın bir başkasına devri, mülkiyetinin geçirilmesi. Alacağın devredilmesi. Bk md. 165. Gönderen : Veysel APARI
Temşiyet
Meşiyet, dileme, icrada bulunma, yürüme ve yürütme. Gönderen : Veysel APARI
temyiz
İyiyi kötüden; hayrı, şerden ayırt edebilme yeteneği, akıl gücü. İlk derece mahkemelerince verilen yargı kararlarının esas ve usûl açısından denetime tabi tutulduğu üst derece mahkemesi. Bu denetim isteme işine de temyiz işlemi denilir. Cmk md. 305, 326. Gönderen : Veysel APARI
Temyiz Kudreti
İyiyi kötüden ayırma ve makul biçimde davranışta bulunma yeteneği. Gönderen : Veysel APARI
tenakus
Eksikleştirme, azaltma: iki kişinin verecekleri şeylerde karşılıklı olarak azaltmaları, noksanlaştırmaları. Gönderen : Veysel APARI
Tenakuz
Çelişme, çelişki, tutmazlık Gönderen : Veysel APARI
Tenâküz
301 tane sorudan 121 - 160 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8İleri
2789

Hukuki Terim

390

Kullanıcı

605306

Terim Arama