HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Teşdit
Makul orandan arttırma, şiddet, şiddetini arttırma, güç verme Gönderen : Mustafa ÖZCAN
Tarumar
Dağınık. Karışık. Perişan Gönderen : Halit TEK
Tekdir
Azarlama, Paylama Gönderen : Halit TEK
Tardetmek
Kovmak, Def etmek, Uzaklaştırmak Gönderen : Halit TEK
Temyizen
Temyiz suretiyle. Temyiz yoluyla. Gönderen : Fatma ÇAKIR
Taharriyat
Araştırmalar, Aramalar Gönderen : Fatma ÇAKIR
Taharri
Arama, araştırma Gönderen : Fatma ÇAKIR
Takriben
Tahminen, yaklaşık olarak, aşağı yukarı Gönderen : Fatma ÇAKIR
Tasallut
Musallat olma, saldırma, sarkıntı Gönderen : Fatma ÇAKIR
Taakkul
Akıl erdirme, zihin yorarak anlama, hatıra getirme Gönderen : Halit TEK
Taaffün
Kokuşma, bozulma, çürüme Gönderen : Halit TEK
Taadül
Beraberlik, eşitlik Gönderen : Halit TEK
Taaccüb
Şaşkınlıkla karşılama, hayret etme Gönderen : Halit TEK
Tahkim
Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Gönderen : Filiz Dereci DOĞAN
Tanzim
Düzenleme, düzeltme, yoluna koyma Gönderen : Seyit TEKİN
Teşdiden
Cezada alt sınırdan ayrılarak üst hadden ceza verme Gönderen : Şebnem ÇAPIN
Tenzih
Tahrirat
Resmi bir dairece yazılan yazılar ve mektuplar Gönderen : Tevfik MERCAN
Temsilci
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil. Gönderen : Selahattin BÜYÜKKALAYCI
Telemmu
Pırıldama, ışıldama Gönderen : Halit TEK
Tehir-i icra
icranın geriye bırakılması Gönderen : Veysel APARI
Teraküm
Birikme, yığılma Gönderen : Ayşegül AKYAYLA
tevdi etmek
vermek, bırakmak, sunmak Gönderen : Ramazan ÖZENEN
Tüze
Hukuk. Doğrunun, hakkın korunması Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Tenfiz
İnfaz etme, bir hükmü uygulama, gereğini yerine getirme, bir şeyi geçerli kılma. Gönderen : Uğur DURMAZ
Tecziye
Tecezzi
Parçalara ayrılma, ayrılma, bölünme Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
Tapu Sicili
Taşınmazlar üzerindeki haklarını göstermek üzere devletçe tutulan resmi sicildir. Gönderen : Hasan KUDAR
Tecrit
Bir insanın dış dünyadan koparılarak kendi haline bırakılması olayıdır. İlişkide bulunduğu topluluktan çıkarmak, sosyal ekonomik ve kültürel olarak yalnızlığa terk etme halidir. Gönderen : Turgay TEKİN
Tenzilat
Temerrüt Faizi
Temerrüte düşen borçlunun borcun muaccel olması anından borcun ifasina kadar geçen zamandaki faiz. Gönderen : Batuhan SAYOĞLU
Teyakkun
İyiden iyiye araştırıp şüphesiz tam olarak bilmek. Gönderen : Özgül TEPECİK
Tevkifat
1. Para konusunda kesintiler. 2.Tutuklamalar (hukuk) Gönderen : Özgül TEPECİK
Teşebbüs
Girişim, girişme. Gönderen : Mustafa ERDAL
Tekaüd
TEAMÜL
bir yerde öteden beri olagelen davranış,hukuksal olarak toplumun örf ve adetlerinin en küçük hali anlamındadır. Gönderen : Ferhat KARAKAŞ
Tedvin
Tevcih
Yöneltme,aşama, makam, mevki verme, terfi ettirme. Gönderen : Özgül TEPECİK
TAHSİS
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma Gönderen : Mustafa KONYA
terkin
Bir alacağın tahsil edilmesinin olanaksız olması nedeniyle,bu alacağın,idârî bir kararla düşürülüp,idârenin alacak defterinden çıkarılmasıdır. Gönderen : Özgül TEPECİK
301 tane sorudan 241 - 280 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632526

Terim Arama